วิธีการส่งภงด.3ผ่านโปรแกรมโอนย้ายข้อมูล

โอนย้ายข้อมูลแบบยื่นรายงานภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภ.ง.ด.3
1.ให้เข้าโปรแกรมโอนย้ายข้อมูล ภ.ด.ง.3 ของสรรพากร (ดังรูป)

11

1.1ให้ทำการข้อมูลต่าง ๆ เช่น เลขประจำตัวผู้เสียภาษี , สาขาที่ , เดือนที่จ่ายเงินได้พึงประเมิน

1.2ให้กดปุ่ม Browse เพื่อหาไฟล์ Prd3.txt ที่ทำการส่งมาจากโปรแกรม TaxBiz

1.3กดปุ่มตกลง

2.เมื่อการการกดปุ่มตกลง แล้ว ให้ทำการกำหนดค่า (ดังรูป)

12

2.1ให้ทำการใส่รายละเอียดดังนี้

หัก ณ ที่จ่าย 1

ออกให้ตลอดไป 2

ออกให้ครั้งเดียว 3

ตัวอักษรที่ใช้แบ่งข้อมูล | (ไม่ใช่ตัว แอล หรือตัวไอ เป็นดังรูปล่าง)

88888

 

 

2.2เมื่อกำหนดค่าเรียบร้อย ให้กดปุ่มตำแหน่งข้อมูล

3.เมื่อการการกดปุ่มตำแหน่งข้อมูลเรียบร้อย จะได้ดังรููป

13

3.1ให้ทำการกำหนดค่าต่าง ๆ ดังนี้

1.ลำดับที่ (5) 1

2.เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้มีเงินได้ 2

3.สาขาที่ (5) 4

4.คำนำหน้าชื่อ (40) 5

5.ชื่อผู้มีเงินได้ (100) 6

6.ชื่อสกุลผู้มีเงินได้ (80) 7

7.ชื่ออาคาร/หมู่บ้าน (30) 8

8.ห้องเลขที่ (10) 9

9.ชั้นที่ (3) 10

10.เลขที่ (20) 11

11.หมู่ที่ (2) 12

14

12.ตรอก/ซอย (30) 13

13.ถนน (30) 14

14.ตำบล/แขวง (30) 15

15.อำเภอ/เขต (30) 16

16.จังหวัด (40) 17

17.รหัสไปรษณีย์ (5) 18

18.วดป ที่จ่าย ต้องระบุว่า ใช้เป็น พ.ศ หรือ ค.. 19 และให้กำหนดเป็น dd/mm/yyyy

19.ประเภทเงินได้ (200) 20

20.อัตราภาษี (4,2) 21

21.จำนวนเงินที่จ่าย (15,2) 22

22.จำนวนเงินภาษีที่หัก (15,2) 23

15

23.เงื่อนไขการหักภาษี (1) 24

24.วดป.ที่จ่าย2 25

25.ประเภทเงินได้2 (200) 26

26.อัตราภาษี2 (4,2) 27

27.จำนวนเงินที่จ่าย2 (15,2) 28

28.จำนวนเงินภาษีที่หัก2 (15,2) 29

29.เงื่อนไขการหักภาษี 2 (1) 30

30.วดป ที่จ่าย 3 31

31.ประเภทเงินได้ 3 (200) 32

32.อัตราภาษี 3 (4,2) 33

33.จำนวนเงินที่จ่าย (15,2) 34

34.จำนวนเงินภาาที่หัก 3 (15,2) 35

35.เงื่อนไขการหักภาษี 3 (1) 36

หมายเหตุ : ตัวเลขที่อยู่ใน ( ) หมายถึง จำนวนตัวอักษรหรือตัวเลขที่กรอกได้ เช่น ชั้นที่ (3) หมายถึงสามารถกรอกตัวเลขได้ไม่เกิน 3 ตัวอักษร (กรอกในโปรแกรม TaxBiz) ถ้าเกิน จะทำให้ Error และไม่สามารถส่งได้

3.2 เมื่อทำการกำหนดค่าต่าง ๆ เรียบร้อย ให้กดปุ่มโอนย้ายข้อมูล (ดังรูป)

16

3.3เมื่อกดปุ่มโอนย้ายข้อมูล จะได้ดังรูป จากนั้นให้กดปุ่ม ตกลง

173.4จากนั้นระบบจะแสดงว่า ไฟล์ได้ทำการจัดเก็บให้ ตาม Drive ที่แสดง (ข้อมูลในหัวข้อนี้คือข้อมูลที่ใช้ในการยื่นขึ้นบนอินเทอร์เน็ต)

3.5จากนั้นให้กดปุ่มตกลง

18

3.6 จากนั้นระบบจะแสดงรายละเอียด จำนวนราย จำนวนเงินได้ และจำนวนภาษี จากนั้นให้กดปุ่ม ตกลง

19

 

ดาวน์โหลดโปรแกรมโอนย้ายข้อมูลเวอร์ชั่น 5 ตามลิงค์ด้านล่างครับ

http://www.panyame.com/blog/?p=1075

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.